Alevi Evi (ÇömlekçilikMüzesi)


Alevi Evi (ÇömlekçilikMüzesi)

Tarihseldönem: Kaçardevri

Konum: Sarraflargeçiti, Geromahallesi, ŞemsTebrizicaddesi

 

ÇömlekçilikMüzesiveya Alevi Evi, KaçardönemininçömlekçiliğineodakliTebriz'in el sanatlarınınvegörselsanatlarınınkimlikkanıtıdır.

Binanınanacephesininortasındagörkemlibiralıntıileikisağlamsütunüzerineinşaedilmişbirrevakvardır.

Güzelsıvaişleriilesüslenmişalıntısı o devirlereaitmimarininseçkindüşüncelerininmükemmelbirtemsilidir.

Müzede, 65 seneönceTebriz'inSorhabsemtindeyaşayan Ahmet ve Abbas Gabçiadlıikiseramikustasınındeğerlieserlerisergilenmektedir.

Günümüzde, seramik, bumüzedepratikolaraköğretiliyor.Bunaekolarak, Tebrizçağdaşçömlekçilerisergilemekiçinbirsitedir.

Alevi eviİran'ınulusalkalıntılarılistesinekaydedilmiştir.